หมายเลขโทรศัพท์ 
กลุ่มอำนวยการ
     0 4271 2514
กลุ่มบริหารงานบุคคล
     0 4271 1820 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
     0 4271 1821
กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
     0 4271 1821
กลุ่มนโยบายเเละแผน 
     0 4271 1821
กลุ่มส่งเสริมเการศึกษาเอกชน 
     0 4271 2514
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
     0 4271 1821
หน่วยตรวจสอบภายใน 
     0 4271 2514
คุรุสภาจังหวัดสกลนคร 
     0 4271 2514
หมายเลขโทรสาร
0 4271 2515
 
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
plansnpeo@sueksa.go.th
plan.snpeo@gmail.com
FACEBOOK
ที่อยู่  
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000