หน้าที่ของกลุ่มอำนวยการ

1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการและคณะทำงานรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ของ กศจ.
2) ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด
3) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
5) ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน
6) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
7) ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
8) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
9) ดำเนินการเกี่ยวกับพัฒนาองค์กร
10) ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด
11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย