นางธนิภากร กิตติ์ภาวัลย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสาวชณัฐดา ประจักษ์วงค์
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวอินทร์ธุอร เล็กอ่อน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางชุติภา จันทะสาย
พนักงานทำความสะอาด
นายชัยพงษ์ ภูดวงดาษ
พนักงานขับรถ
นายอนันต์ ลือชัย
พนักงานขับรถ
นายวิเชียร พิศสุวรรณ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

หน้าที่ของกลุ่มอำนวยการ

1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการและคณะทำงานรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ของ กศจ.
2) ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด
3) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
5) ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน
6) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
7) ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
8) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
9) ดำเนินการเกี่ยวกับพัฒนาองค์กร
10) ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด
11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย