ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามผลประมาลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

Powered By WordPress | Feminine Blog