วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสกลนคร เป็นวันที่ 2 ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นายสังวาลย์ ศรีโคตร พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาทั้ง 4 เขตพื้นที่การศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ดร.เทวรัฐ โตไทยะ นายเสถียร แสนอุบล เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ช่วงเช้า ณ โรงเรียนคำตากล้าราชประชานุเคราะห์ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ช่วงบ่ายประชุมสรุปแผนงานการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นายสังวาลย์ ศรีโคตร เพื่อติดตามประเมินผลนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประเด็นนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยโดยการเพิ่มพูนทักษะ(reskill) พัฒนาทักษะ(upskill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (newskill) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข็งขัน และการสร้างเกราะป้องกันโรคโควิด-19 ช่วงเปิดภาคเรียน โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 4 เขต และ กศน.จังหวัดสกลนคร อาชีวศึกษาในจังหวัดสกลนคร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร และภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งคณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้ข้อมูลสรุปรายงานแนวทางพัฒนาการศึกษาตามประเด็นนโยบายดังกล่าว ภาคเช้า ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดสกลนคร ภาคบ่าย ณ โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยคณะกรรมการระดับจังหวัดสกลนคร ทีมคณะกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 4 เขต รองศธจ.สกลนคร ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมข้อมูลการขับเคลื่อนการบูรการด้านการศึกษาของจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ซึ่งจะมีการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ลงนามบรรจุแต่งตั้งฯ ข้าราชการครูคนใหม่ สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 จำนวน 2 ราย และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 ราย สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 จำนวน 1 ราย สพป.สกลนคร เขต 2 จำนวน 1 ราย สพป.สกลนคร เขต 1 จำนวน 1 ราย พร้อมปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่และผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ ถึงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เต็มศักยภาพ ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี อยู่ในจรรยาบรรณของข้าราชการ พร้อมอวยพรให้ข้าราชการบรรจุใหม่และผู้รับตำแหน่งใหม่ ประสบความสำเร็จในชีวิตราชการ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองและประเทศชาติต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ประธาน กศจ.สกลนคร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ กศจ.สกลนคร พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองฯผู้รับผิดชอบด้านการศึกษาเข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีนายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมีมติที่สำคัญสรุปดังนี้

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พื้นที่จังหวัดสกลนคร ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นายสังวาลย์ ศรีโคตร ซึี่งวันนี้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา โดยมีดร.เทวรัฐ โตไทยะ อดีตผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 นายเสถียร แสนอุบล อดีตศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร และผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดสกลนคร ร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศีกษาธิการ พื้นที่จ้งหวัดสกลนคร ซึ่งวันนี้ได้ตรวจเยี่ยม #โรงเรียนคุณภาพชุมชน ในสังกัดสพป.สกลนคร จำนวน 3 โรงเรียน คือ 1. โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ สังกัด สพป.สกลนคร เขต 1 2. โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า สังกัดสพป.สกลนคร เขต 3 และ 3. โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย สังกัดสพป.สกลนคร เขต 2 ซึ่งมีนายสังวาลย์ ศรีโคตร ศีึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ดร.เทวรัฐ โตไทยะ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ นายเสถียร แสนอุบล ผู้ทรงคุณวุฒิฯ พร้อมผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย