นายคณุตม์ แสนอาจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
นายสันติภาพ ศรีมามาศ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางอรุณรุ่ง โยธสิงห์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวรุ้งณพัชร์ อิทธิเดชธีรนันท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายสุริยา สาแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปลาทอง อัยวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาววราภรณ์ วงศ์ตาขี่
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกรีระภัส พลศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวยุภาพร แสงสว่าง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเมธาวรรณ วงศ์เทวราช
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางเพชรดาว นิลสว่าง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายอภิชาติ คำหุ่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางรินทิพย์ วารี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสุรางคนา ลาแสดง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางอรุดา จันทร์โสม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หน้าที่ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และที่ กศจ. มอบหมาย
2) ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
3) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4) ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
5) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการจัดทำแผนการรองรับการตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
6) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7) สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ
8) จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
 9) ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย