วันที่ 14 มีนาคม 2564 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจเยี่ยมการทดสอบ O-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งวันนี้เป็นการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมนี้ได้ตรวจติดตามเพื่อขับเคลื่อนการ บูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านบะหว้า โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อำเภออากาศอำนวย โรงเรียนเมธาศึกษา อำเภอพรรณานิคม โรงเรียนมารีพิทักษ์พังโคน โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) อำเภอพังโคน และโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่การทดสอบ O-NET เป็นไปตามความสมัครใจ และการดำเนินการทุกศูนย์สอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางที่กำหนด