นายสังวาลย์  ศรีโคตร
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
หมายเลขโทรศัพท์ 06 1974 9479
หมายเลขโทรสาร 0 4271 2515
E-mail : sangwansrikhote@gmail.com
ดร.สัจจา  ฝ่ายคำตา
รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
หมายเลขโทรศัพท์ 08 8548 3566
หมายเลขโทรสาร 0 4271 2515
E-mail : ja_sajja@hotmail.com