วันที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายธีรพงษ์ สารแสน เป็นประธานพิธีเปิดและมอบโล่และเกียรติบัตร งานแลกเปลียนเรียนรู้และถอดบทเรียน รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในพื้นที่ระดับภาคและการนำเสนอ Model หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาระดับภาค การนำเสนอผลงานสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Bractices)ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 11 กล่าวรายงาน ซึ่งนายสังวาลย์ ศรีโคตร ว่าที่ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร และหัวหน้าส่วนราชการทั้ง 3 จังหวัดในภาค 11 ร่วมเป็นเกียรติในงาน ซึ่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ในครั้งนี้ด้วย พร้อมนี้ได้ชมนิทรรศการจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่นำมาจัดในงานทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมพี ซี พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร