วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนครเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้, หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบฯ พ.ศ. 2562 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563, สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบฯ ปีงบประมาณ 2563 และ การติดตามประสานงานการช่วยเหลือผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบฯ ในการนี้ นายพิเชษฐ์ พรมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสาวผุสดี แสงดารา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางสัจจา ฝ่ายคำตา รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุม กำกับติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องปนและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2564 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ WebEx Meeting เพื่อพิจารณาปัญหา อุปสรรค ข้อค้นพบ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุม SPOC ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำเอกสารแนวทางการบริหารงานวิชาการและงบประมาณของโรงเรียนเอกชน โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดสกลนคร เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพปัจจุบันปัญหาของการบริหารงานวิชาการและงบประมาณของโรงเรียนเอกชน และพิจารณากำหนดกรอบโครงสร้างเอกสารแนวทางฯ ในการนี้ นางสัจจา ฝ่ายคำตา รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร กล่าวรายงาน และนายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมโครงการอบรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2564 โดยมี นางสาวสุธาทิพย์ สุรันนา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดสกลนคร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ แนวทางการต่อต้านการทุจริตในองค์กรอย่างยั่งยืน ในการนี้ นางสัจจา ฝ่ายคำตา รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มอบ นางสัจจา ฝ่ายคำตา รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และแผนงานด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1 /2564 เพื่อพิจารณาการจัดทำฐานข้อมูลและรายงานสถานการณ์ด้านการคุ้มครองเด็กของจังหวัด โดยการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของเด็กและครอบครัวในจังหวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา 32 และเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 , การกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการคุ้มครองเด็กของจังหวัดโดยกำหนดเป็นนโยบาย โครงการ กิจกรรม มาตรการ และแนวทางในการดำเนินงานแล้วแต่กรณี ตามมติการประชุม และการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการคุ้มครองเด็กระดับจังหวัดตามสถานการณ์ปัญหาสำคัญเร่งด่วนด้านเด็กของจังหวัด โดยมี นายวิฑูรย์ นวลกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม โดยมี นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ณ ห้องจันทสาโร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสังวาลย์  ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นางสัจจา ฝ่ายคำตา รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร และนางธนิภากร กิตติ์ภาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมโครงการออกแบบแนวทางการสร้างกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมพิจารณา (ร่าง) การทบทวนบทบาท ภารกิจ หน้าที่และอำนาจและโครงสร้าง (ใหม่) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Video Conference (ZOOM) โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสังวาลย์  ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร รับการตรวจติดตามการดำเนินงานตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการดำเนินงานโครงการในแผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงาน โดยมี นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการคัดเลือกงานวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) นำเสนอผลงานในระดับบสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ Innovation Foe Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นางสัจจา ฝ่ายคำตา รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร และคณะทำงานฯ เข้าร่วมการคัดเลือกงานวิจัยและนวัตกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

การสร้างกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Video Conference (ZOOM) พร้อมด้วย นางสัจจา ฝ่ายคำตา รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นายพิเชษฐ์ พรมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสุภาพร เวียงสมุทร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคลล และนางสาวภูษณิษา โพธิราช ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามการดำเนินงานตามกรอบ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการดำเนินงานโครงการในแผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนันสนุนด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงาน ในการนี้ นางสัจจา ฝ่ายคำตา รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมซักซ้อมเตรียมความพร้อม รับการตรวจติดตามการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ พร้อมด้วยบุคลากรที่รับผิดชอบตัวชี้วัด จำนวน 12 ตัวชี้วัด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ในการนี้ นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสังวาลย์  ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุมครองเด็กจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2564 เพื่อทราบการอนุมัติเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว จำนวน 27 ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น 213,500 บาท และเพื่อพิจารณาการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวและทุนประกอบอาชีพ จำนวน 13 ราย โดยมี นายวิฑูรย์ นวลกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องเทสรังสี (ศาลากลางหลังเก่า) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

  วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม คณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสังวาลย์  ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นางสัจจา ฝ่ายคำตา รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ทุกหน่วย ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ครั้งที่  8/2564  โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ปฐมนิเทศรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (ชั้น2) โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรียกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 10 อัตรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 3 อัตรา (ลำดับที่ 58 – 60 ) และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 7 อัตรา (ลำดับที่ 45 -51) ในการนี้ นางสัจจา ฝ่ายคำตา รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นางสุภาพร เวียงสมุทร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางฉวีวรรณ ก้องแพง นักทรัพยากรบุคคล และนายกฤษณะ สิทธิสารท เจ้าพนักงานธุรการ สพม.สน. ร่วมให้กำลังใจ

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ปฐมนิเทศรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (ชั้น2) โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรียกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 10 อัตรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 3 อัตรา (ลำดับที่ 58 – 60 ) และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 7 อัตรา (ลำดับที่ 45 -51) ในการนี้ นางสัจจา ฝ่ายคำตา รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นางสุภาพร เวียงสมุทร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางฉวีวรรณ ก้องแพง นักทรัพยากรบุคคล และนายกฤษณะ สิทธิสารท เจ้าพนักงานธุรการ สพม.สน. ร่วมให้กำลังใจ

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นำเสนอข้อมูลการจัดการศึกษาของการเตรียมเปิดการเรียน เปิดภาคเรียนและการได้รับวัคซีนในสถานการณ์โควิด 19 ภาพรวมการบริหาร จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19 ของจังหวัดสกลนคร โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุทธิชัย จรูญเนตร) มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 11 (นายธฤติ ประสานสอน) ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของการเตรียมเปิดการเรียน เปิดภาคเรียนและการได้รับวัคซีนในสถานการณ์โควิด 19 ภาพรวมการบริหาร จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19 ของจังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมห้วยทราย – วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 8/2564 โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสกลนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมี นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสกลนคร ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นางสัจจา ฝ่ายคำตา รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นำบุคลากรฯ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางสัจจา ฝ่ายคำตา รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้แก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. นายสังวาลย์  ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ “การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดสกลนคร”  โดยมี นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กล่าวรายงานผลการอบรมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM จำนวน 439 คน ในการนี้ นางสัจจา ฝ่ายคำตา รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ได้ร่วมบรรยายพิเศษ และให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมฯ

 วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสังวาลย์  ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน เปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ “การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดสกลนคร”  โดยมี นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM จำนวน 356 คน ในการนี้ นางสัจจา ฝ่ายคำตา รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนครได้ร่วมบรรยายพิเศษ และให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมฯ

สรุปจำนวนผู้เข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตร (ศธจ.สกลนคร) ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ขอเชิญร่วมส่งผลงานการศึกษา เพื่อจัดทำข้อมูลการวิจัยการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสกลนคร โครงการ Innovation Foe Thai Education (IFTE) นวัตกรรมเพื่อนการศึกษา เพื่อพพัฒนาการศึกษา (กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ ดร.อรุ่ณรุ่ง โยธสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ โทร. 06 3154 5393