รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Powered By WordPress | Feminine Blog