วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ได้ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายการปฏิบัติ และร่วมพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษา ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม (Innovation Technology) ให้พร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0 ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ซึ่งมีบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมจำนวน 5 คน ประกอบด้วย ดร.สัจจา ฝ่ายคำตา รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นางธนิภากร กิตติ์ภาวัลย์ นางสาวภูษณิศา โพธิราช นายคณุตม์ แสนอาจ และนางอรุณรุ่ง โยธสิงห์ เข้ารับอบรมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูฝึกในสถานประกอบการ สาขาการจัดการสำนักงาน ภายใต้ความตกลงความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชา การจัดการสำนักงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นางอรุณรุ่ง โยธสิงห์ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน เพื่อติดตามสถานการณ์ Covid -19 ในจังหวัดสกลนคร และเตรียมความพร้อมจุดพักคอย (Community Isolation) /เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามประจำอำเภอ / เตรียม โรงพยาบาลสนามกลาง ขนาด 500 – 1,000 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วย

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ ดร.สัจจา ฝ่ายคำตา รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ดร.อรุณรุ่ง โยธสิงห์ นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ และ ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เข้าประชุมประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุ” เพื่อนำเสนอหลักสูตรฯ ในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เป็นการปลูกฝังวินัยจราจรให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน โดยนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม และ พ.อ. ธงชาติ โล่งจิต รอง รมน. จังหวัด ส.น.(ท) นายวิชาญ แท่นหิน ปภ.จังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนการศึกษาทุกระดับ เข้าร่วมประชุมวิพากย์หลักสูตร พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ในครั้งนี้ ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร