วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ประธานกรรมการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการคัดเลือก ผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานฯ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(Vido Conference System) โดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก เป็นประธานการประชุม และมีนายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายสังวาลย์ ศรีโคตร รักษาการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (ระดับจังหวัดสกลนครจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2563 นี้ ซึ่งทางศธจ.สกลนครจะแจ้งประกาศรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 โดยมีนักเรียนจาก 10 โรงเรียน ๆ ละ 10 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีคณะติดตามโครงการจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมสังเกตุการอบรมในครั้งนี้ด้วย คือ นางพัชนี นาคนาท / นายสมศักดิ์ เลิศปรีชาสกุล / นางสาวสรัญญา เรืองสมบูรณ์

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ มอบหมายให้ นายสังวาลย์ ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้แทนส่งมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมชาชินูปถัมภ์ ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องให้แก่นักเรียนในเขตจังหวัดสกลนคร จำนวน 7 ราย ดังนี้ ระดับประถมศึกษา จำนวน 2 ราย ๆ ละ 3,000 บาท / ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 3 ราย ๆ ละ 4,000 บาท / ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 2 ราย ๆ ละ 8,000 บาท ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นทุนต่อเนื่องที่ทางมูลนิธิฯช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดียากไร้่ขัดสน ให้มีโอกาสรับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ลงนามคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ จำนวน 5 ราย คือ นางสาวสมภาร ตันสมรส ผอ.ร.ร.บ้านหนองสระ สพป.สน.1 /นายนครชัย อุดมลาภ ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัวแพ สพป.สน.2 /นางสาวรุ้งลาวัลย์ เคนพะ ผอ.ร.ร.บ้านบะหัวเมย สพป.สน.2 /นายอภิสิทธิ์ กิ่งนาคม ผอ.ร.ร.บ้านดงสวรรค์หนองนกกด สพป.สน.2 /นายชวลิต วรเมธานนทกุล ผอ.ร.ร.บ้านวังม่วง สพป.สน.3 พร้อมทั้งปฐมนิเทศให้แนวคิดในการบริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นบทบาทใหม่ของผู้ได้รับแต่งตั้งในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติราชการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร