วันที่ 19 กันยายน 2564 นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและถอดบทเรียนการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร โดยนายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 45 คน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อภิปรายถอดบทเรียนความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย ดร. สัจจา ฝ่ายคำตา รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) นายวิทยา อำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ ยุติธรรมวิทยา” นายคณุตม์ แสนอาจ ผอ. กลุ่มนิเทศฯ ดร. อรุณรุ่ง โยธสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการอภิปรายโดยนางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

วันที่ 18 กันยายน 2554 นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางสัจจา ฝ่ายคำตา รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดและนำบุคลากร ทางการลูกเสือระดับจังหวัด เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้ลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึก ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดี แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยรับชมถ่ายทอดสดจากค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดในการนี้สำนักงานลูกเสือจังหวัดสกลนคร และในการนี้ นางสัจจา ฝ่ายคำตา รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม ว่าที่ร้อยโทศุภวัฒน์ พิมพ์มีลาย นายจำรัส พิมพา เป็นวิทยากรประจำกลุ่มในการการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุม 4 อาคารนิเทศ สพป. สกลนครเขต 1

วันที่ 18 กันยายน 2564 นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและถอดบทเรียนการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร โดย นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 40 คน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อภิปรายถอดบทเรียนความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางฐปนีย์ นารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา นางสาวภาวิณี เพ็งธรรม นางกาญจนา คิง ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” ดำเนินการอภิปราย โดย ดร. อรุณรุ่ง โยธสิงห์ และนางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางสัจจา ฝ่ายคำตา รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นางอรุณรุ่ง โยธสิงห์ นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีจังหวัดสกลนคร เพื่อนำเสนอการขับเคลื่อนของคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายคณุตม์ แสนอาจ ผอ. กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วย ดร. อรุณรุ่ง โยธสิงห์ นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาววารุณี คำคลี่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โครงการ Innovation For Thai Education (IFIE) ในระบบออนไลน์ Google Meet ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 โดยมีผู้เข้ารับการคัดเลือกจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร จำนวน 3 คน คือ นายวิทยา อำพล นางกาญจนา คิง นางสาวภาวิณี เพ็งธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” นางฐปนีย์ นารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เข้านำเสนอผลงานในวันนี้

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมด้วยนางสาวภูษณิศา โพธิราช ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายเวนิช แง่มสุราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 กิจกรรม : การจัดทำแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) ระดับภาคและระดับจังหวัด โดยมีนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference (ZOOM Cloud Meetings) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นางสัจจา ฝ่ายคำตา รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร และผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ร่วมรับฟังรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2564 (รายการพิเศษ) โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็น “ชี้แจง ทำความเข้าใจ การฉีดวัคซีนและการทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง” ผ่านช่องทาง OBEC Channel ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เต็ม 100 คะแนน และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) เต็ม 100 คะแนน ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) คะแนนรวมระดับความสามารถดีมาก ลำดับที่ 1-10 การพัฒนาหลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ผลงานวิจัยและนวัตกรรม โครงการ Innovation For Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายคณุตม์ แสนอาจ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมด้วย นางสาวภูษณิศา โพธิราช ผอ.กลุ่มนโนบายและแผน นางอรุณรุ่ง โยธสิงห์ นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และนางสาววารุณี คำคลี่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นคณะทำงานร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ จังหวัดนครพนมโดยมีนายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานเปิดการประชุม
วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (อกศจ.สกลนคร) เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 6/2564 เพื่อทราบ ดังนี้ 1) โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564 2) รายงานหลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” 3) แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลให้มีความยืดหยุ่น ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 4) การบริหารจัดการด้านการวัดผลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร และเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1) ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2) ขอความเห็นชอบแผนการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในสถานศึกษาสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 โดยมี นายแสงไทย มีสุนทร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมด้วย ดร.อรุณรุ่ง โยธสิงห์ นางรินทิพย์ วารี และนายอภิชาติ คำหุ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศ ติดตาม ให้คำแนะนำ นางฐปนีย์ นารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลพัฒนศึกษา ณ โรงเรียนสกลพัฒนศึกษา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร และนายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์ เจงเวง) ณ โรงเรียนเมืองสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ที่ได้รับคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) เพื่อให้คำแนะนำในการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม ในระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 โดย ดร.บุญมี ก่อบุญ และ นายกำแพง ไชยมาตย์ กรรมการผู้เชี่ยวชาญ ร่วมให้คำแนะนำในครั้งนี้

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางสัจจา ฝ่ายคำตา รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ดร.อรุณรุ่ง โยธสิงห์ นางรินทิพย์ วารี  และนายอภิชาติ คำหุ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศ ติดตาม  ให้คำแนะนำนายสนธยา หลักทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ที่ได้รับคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) เพื่อให้คำแนะนำในการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม ในระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 โดย ดร.บุญมี ก่อบุญ และ นายกำแพง ไชยมาตย์ กรรมการผู้เชี่ยวชาญ ร่วมให้คำแนะนำในครั้งนี้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ปะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย ดร.สัจจา ฝ่ายคำตา รองศึกษาธิการจังวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ ซึ้งได้จัดกิจกรรมอบรม “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน” ได้แก่ การเขียนจดหมายข่าว การจัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Line Meeting การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ และการสร้าง QR Code โดยมี ดร.อรุณรุ่ง โยธสิงห์ นางรินทิพย์ วารี นางยุภาพร แสงสว่าง นางสาวเพชรดาว นิลสว่าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวอินทร์ธุอร เล็กอ่อน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นวิทยากรการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางสัจจา ฝ่ายคำตา รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ดร.อรุณรุ่ง โยธสิงห์ นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาววารุณี คำคลี่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ออกนิเทศ ติดตาม ให้คำแนะนำผู้บริหาร และครูผู้สอนที่ได้รับคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) เพื่อให้คำแนะนำในการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมในระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 โดย ดร.บุญมี ก่อบุญ และ นายกำแพง ไชยมาตย์ กรรมการผู้เชี่ยวชาญ ร่วมให้คำแนะนำในครั้งนี้ ณ โรงเรียนเทศบาล 3 “ยุติธรรมวิทยา” อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายคุณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นางสาวภูษณิศา โพธิราช ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายจตุพร ฮังกาสี นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Video Conference (ZOOM) โดยมี นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมบรรยายหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เสริมสร้างความรู้ รัก สามัคคี สาธิตการสวมหน้าการอนามัย และสาธิตการล้างมือ 7 ขั้นตอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ ZOOM โดยมี นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธาน มีครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลภวิกา โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดโพธิ์คำ และโรงเรียนบ้านดอนแคน “คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์” รวมจำนวน 200 คน ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นางสัจจา ฝ่ายคำตา รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณา (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสกลนคร ที่ 1/2564 และพิจารณา(ร่าง) ข้อมูลสารสนเทศและดัชนีทางการศึกษาจังหวัดสกลนคร ปีการศึกษา 2564 โดยมี นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องเทสรังสี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร