วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ประธานกรรมการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด เพื่อสรุปผลการออกสืบเสาะข้อมูลเพิ่มเติมของคณะอนุกรรมการสืบเสาะข้อมูล ในการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2563 ระดับจังหวัดสกลนคร จำนวน 3 คน เพื่อเสนอชื่อเข้ารับรางวัลระดับชาติ ซึ่งทางสำนักงานศึกษาธิการจะแจ้งเป็นประกาศให้ทราบในลำดับต่อไป โดยมีนายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผอ.กลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิด “คลินิกสุจริต” (Mobile Clinic) และการแถลงข่าว โดยมีผูว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ เป็นประธานในพิธี คลังจังหวัดสกลนคร นางสาวจารุพร ตามกลาง แถลงข่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง “คลินิกสุจริต” ซึ่งเป็นการทำงานให้บริการแบบบูรณาการและการเพิ่มช่องทางการให้บริการอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดสกลนคร ถูกต้อง รวดเร็ว คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งโครงการนี้สำนักงานคลังจังหวัดสกลนครได้ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ณ สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 คณะอนุกรรมการฝ่ายสืบเสาะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณากลั่นกรองผลงานครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร ซึ่งมี ผศ.ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ เป็นประธานอนุกรรมการ นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ นำคณะอนุกรรมการลงพื่้นที่สืบเสาะข้อมูล เป็นวันที่ 4 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายและคนสุดท้ายของการลงพื้นที่ในการสืบเสาะข้อมูลฯในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ซึ่งมีคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมทำหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 คณะอนุกรรมการฝ่ายสืบเสาะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณากลั่นกรองผลงานผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร ซึ่งมี ผศ.ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ เป็นประธานอนุกรรมการ นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ นำคณะอนุกรรมการลงพื่้นที่สืบเสาะข้อมูล เป็นวันที่ 3 จำนวน 2 โรงเรียนดังนี้ ภาคเช้าโรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) อำเภอพรรณานิคม ภาคบ่ายโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ซึ่งมีคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมทำหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 คณะอนุกรรมการฝ่ายสืบเสาะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณากลั่นกรองผลงานผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร ซึ่งมี ผศ.ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ เป็นประธานอนุกรรมการ นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ นำคณะอนุกรรมการลงพื่้นที่สืบเสาะข้อมูล เป็นวันที่ 2 จำนวน 2 โรงเรียนดังนี้ ภาคเช้าโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ อำเภอโพนนาแก้ว ภาคบ่ายโรงเรียนมัธยมเทศบาล 3 “ยุติธรรมวิทยา” ซึ่งมีคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมทำหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คณะอนุกรรมการฝ่ายสืบเสาะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณากลั่นกรองผลงานผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร ซึ่งมี ผศ.ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ เป็นประธานอนุกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งวันที่ นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นางสัจจา ฝ่ายคำตา ปฏิบัติหน้าที่แทน วันนี้จำนวน 2 โรงเรียนดังนี้ ภาคเช้าโรงเรียนโพนทองประชาอุทิศ อำเภอโคกศรีสุพรรณ ภาคบ่ายโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ซึ่งมีคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมทำหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย