นวัตกรรมการศึกษา 64

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

ผลงานและนวัตกรรมที่มีผลงานที่ดี (Best Practice) ระดับ ศธภ.11 / สป.

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง

นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ด้านการบริหารการศึกษา

ประเภทนวัตกรรม ด้านการนิเทศการศึกษา

นางสาวเมธาวรรณ วงศ์เทวราช
ศึกษานิเทศก์
ศธจ.สกลนคร

ชื่อนวัตกรรม : การพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาแบบร่วมพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 สำหรับโรงเรียนเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

ประเภทนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการศึกษา

ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์ วันดี
โรงเรียนวังปลาเซือม
สพป.สกลนคร เขต 1

ชื่อนวัตกรรม :รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ SUPAT MODEL

นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล
โรงเรียนนาแก้วพทิยาคม
สพป.สกลนคร เขต 1

ชื่อนวัตกรรม :PM – needS Model  นำคุณธรรมสู่ความยั่งยืน

ประเภทนวัตกรรม ด้านการจัดการเรียนการสอน

นางสาวธัญธร  หลักทอง
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง
สพป.สกลนคร เขต ๒

ชื่อนวัตกรรม : ห้องเรียนกลับด้านสู่การสอนแบบ On Demand ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ (FC-Demand)

นายวันปิยะ จันทรเดช
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
สพม.สกลนคร

ชื่อนวัตกรรม : ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวเมตตา ชาญฉลาด
นางสาวชไมพร เหาะเหิน
นางสาวสุปราณี ชูชี
นางสาวกุลณดา บุญเฮ้า
นายจิระโชติ  ยะไชยศรี
นายอัฐพร  อบเชยะ
โรงเรียนบ้านเก้ง
สพป.สกลนคร เขต 3

ชื่อนวัตกรรม : กิจกรรมค่ายการเรียนรู้สู่ ศตวรรษที่ 21

นางสาวจันทร์จิรา จันทะหงส์
นางสาวระพีพรรณ พิมพิสาร
นางสาววิชุดา วงศ์หนองหว้า
นายนพนันท์  แก้วมุงคุณ
โรงเรียน เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) 
สพป.สกลนคร เขต 1

ชื่อนวัตกรรม : รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้นวัตกรรม Enjoy English ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)

นายกำพล ทองพันธ์
นางสาวจิราภรณ์ พลราชม
นางสาวกานดารัตน์ เจริญดี
นางสาวจุฬารัตน์ บับภี
โรงเรียน เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) 
สพป.สกลนคร เขต 1

ชื่อนวัตกรรม : การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสารโดยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

นางนงค์นุช บุตรดาวงษ์
นางสาวปรียาภรณ์ จันทร์ดี
นางสาวสุกัลยา  มูลติเสาร์
นางชนกนันท์  สวัสดิพันธ์
โรงเรียน เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) 
สพป.สกลนคร เขต 1

ชื่อนวัตกรรม : การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้นวัตกรรม MSKN MODEL

นายกำพล ทองพันธ์
นางสาวจิราภรณ์ พลราชม
นายณัฐวุฒิ ศรศักดา
นางสาวเกศรินทร์ อุดมเดช
โรงเรียน เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) 
สพป.สกลนคร เขต 1

ชื่อนวัตกรรม : การพัฒนารูปแบบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “เก่งวิทย์ คิดสร้างสรรค์”

นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์
โรงเรียน เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) 
สพป.สกลนคร เขต 1
ชื่อนวัตกรรม : การพัฒนาชุดการสอนความคิดสร้างสรรค์จากวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นางสาวศิริลักษณ์ สัพโส
นางกัลยา สิงห์สุธรรม
นางอุดมลักษณ์ คำภูมี
โรงเรียน เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) 
สพป.สกลนคร เขต 1

ชื่อนวัตกรรม : การพัฒนารูปแบบยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.รูปแบบ เรียน เล่น เห็นจริง

นางสาวสุชญา  พรหมดา
โรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษา
สพม.สกลนคร

ชื่อนวัตกรรม : สร้างอาชีพสู้โควิด

นายชลวัฒน์  พลมาศ
โรงเรียนเทศบาล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยา”
สำนักการศึกษา เทศบาลนครสกลนคร

ชื่อนวัตกรรม : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร และการร่วมมือทำงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวจิตรา แก้วมะ
โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ
สพป.สกลนคร เขต 1

ชื่อนวัตกรรม : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สหกรณ์ สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ

นางสาวกนกพร ผายป้องนา
โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ
สพป.สกลนคร เขต 1

ชื่อนวัตกรรม : วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการเขียนคำในมาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางโสภิดา พรพุทธคุณรักษา
โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ
สพป.สกลนคร เขต 1

ชื่อนวัตกรรม : นวัตกรรมการพัฒนาชุดสื่อการสอน (Instructional Module) 3 Step Reading and 3 Step Writing Model สู่การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเขียนด้วยการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning

นางนิภา พรหมเทศ
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล  “ธรรมวิทยา”
เทศบาลนครสกลนคร

ชื่อนวัตกรรม : ชุดฝึกการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เรื่อง Festivals and Fairs  โดยจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวภาวิณี เพ็งธรรม
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล  “ธรรมวิทยา”
เทศบาลนครสกลนคร

ชื่อนวัตกรรม : รูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์เชิงรุกตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางวิไลลักษณ์ กุศลสูงเนิน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล  “ธรรมวิทยา”
เทศบาลนครสกลนคร

ชื่อนวัตกรรม : การปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบการบริหาร ร่วมคิด พาทำ เทศบาลนครสกลนคร เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์หางการเรียนของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายเสทื้อน อินทะประเสริฐ
โรงเรียนบ้านนาเมือง
สพป.สกลนคร เขต 3

ชื่อนวัตกรรม :ส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรม ผ่านกิจกรรมถุงสมบัติและกิจกรรมท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ

นายพนา  ริยะบุตร
โรงเรียนบ้านนเมือง
สพป.สกลนคร เขต 3

ชื่อนวัตกรรม : การส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรมผ่านกิจกรรมห้องเรียนคุณธรรมอัตลักษณ์

นางจานุรัตน์ ริยะบุตร
โรงเรียนบ้านนเมือง
สพป.สกลนคร เขต 3

ชื่อนวัตกรรม : ส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรม ผ่านกิจกรรมวันจันทร์ วันรักตนเอง กิจกรรม   5 วัน 5 สุขภาพ

นางสาวสุทธิภา ตาลจินดา
โรงเรียนบ้านนเมือง
สพป.สกลนคร เขต 3

ชื่อนวัตกรรม : นวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรมผ่านกิจกรรมถุงสมบัติและวันรักตนเองตามแนวทาง SMART NAMUANG MODEL

นางสาวนิศาชล วุฒิสาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 “ยุติธรรมวิทยา”
เทศบาลนครสกลนคร

ชื่อนวัตกรรม : การปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบการบริหาร ร่วมคิด พาทำเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสวรรยา  ผิวบุญเรือง
โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
สพม.สกลนคร

ชื่อนวัตกรรม : การใช้กระบวนการ PLC พัฒนารูปแบบการสอนคิด Thinking School 4 Step วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)
สพป.สกลนคร เขต 1

ชื่อนวัตกรรม : นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี เพาะต้นกล้าคุณธรรม

นายมนตรี  นาคีย์
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
สพป.สกลนคร เขต 3 

ชื่อนวัตกรรม : การจัดการเรียนการสอนรูปแบบนวัตวิถี MONTREE MODEL โดยใช้ผู้เรียนเป็นฐานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

นางสาวจันทร์จิรา ภูมิกระจ่าง
โรงเรียนบ้านโนนอุดม
สพป.สกลนคร เขต 3

ชื่อนัวตกรรม : การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้คำพ้องภาษาอังกฤษ – ไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางอมรรัตน์ นามสอน
โรงเรียนสกลพัฒนศึกษา
สพม.สกลนคร

ชื่อนวัตกรรม :การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กิจกรรมตามแนวทางสะเต้มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิด

Powered By WordPress | Feminine Blog