ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจตริต
  • 30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • 31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  • 32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • 33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  • 34 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
  • 35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  • 36 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  • 37 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • 38 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • 39 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน