นายธฤติ  ประสานสอน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ 11
ลงพื้นที่ตรวจราชการและร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

          วันที่ 16 กันยายน  2564  นายธฤติ  ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจราชการและร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 โดยมีนายสังวาลย์   ศรีโคตร  ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงาน  ในรูปแบบ On – Line  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร   อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  นอกจากนี้ท่านผู้ตรวจราชการฯ ได้ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร  เพื่อทำความเข้าใจในการฉีดวัคซีนนักเรียนอายุ 12-17 ปี และสร้างความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครอง จากนั้นผู้ปกครองจะต้องแจ้งยินยอมให้ฉีดวัคซีน ซึ่งการฉีดครั้งนี้จะเป็นความสมัครใจ ไม่ใช่การบังคับ

          สรุปประเด็นการประชุมการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า – 2019  เนื่องจาก รมว.ศธ. มีความกังวลในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า – 2019 ซึ่งมีความแตกต่างในบริบทของแต่ละพื้นที่ จึงให้ขอผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการของแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย 1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ของ สป. 2. ประธานกรรมการกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ ของ สพฐ. และ ที่ปรึกษาอาชีวะ ของ สอศ. ได้ร่วมกันลงพื้นที่ใน 76 จังหวัด และ กทม. เพื่อรับทราบการขับเคลื่อนและปัญหาอุปสรรค ใน 5 ประเด็น ดังนี้

          1. การฉัดวัคซีนของนักเรียน อายุ 12 – 18 ปีบริบูรณ์

          2. โครงการ Sandbox SaFety Zone in School

          3. การจัดการเรียน การสอน เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน 2/2564

          4. การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

          5. การดูแลช่วยเหลือครู

          โดยให้รายงานปัจจัย และปัญหาอุปสรรค  โดยจะมีการออกคำสั่งแต่งตั้งให้แต่ละท่านรับผิดชอบพื้นที่ตรวจ ท่านละ 2 – 3 จังหวัด ซึ่งจะมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำคำสั่ง แนวทางในการตรวจราชการ  โดยให้สรุปข้อมูลรายงาน รมว.ศธ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

          การฉัดวัคซีนของนักเรียน อายุ 12 – 18 ปีบริบูรณ์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดย   น.ส.ตรีนุช เทียนทอง จะนัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงปฏิทินขั้นตอนการดำเนินการฉีดวัคซีนนักเรียนอายุ 12-17 ปี ตั้งแต่การสร้างความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครอง จากนั้นผู้ปกครองจะต้องแจ้งยินยอมให้ฉีดวัคซีน ซึ่งการฉีดครั้งนี้จะเป็นความสมัครใจ ไม่ใช่การบังคับ เมื่อผู้ปกครองแจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจะรวบรวมข้อมูลส่งให้ สพท. เพื่อส่งต่อไปยังศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ทำแผนจัดสรรวัคซีน โดยจะเริ่มฉีดใน 29 จังหวัดสีแดงเข้มก่อน จากนั้นค่อยกระจายไปยังจังหวัดอื่น หากไม่มีปัญหาคาดว่าจะเริ่มฉีดเข็มแรกให้นักเรียนได้วันที่ 4 ตุลาคมนี้

          ในเรื่องของการให้บริการฉีดวัคซีน การยินยอมของผู้ปกครองเป็นส่วนที่สำคัญยิ่ง เด็กนักเรียนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ การทำใด ๆ นั้นต้องได้การยินยอมจากผู้ปกครอง เช่นเดียวกันกับการฉีดวัคซีน ถ้าผู้ปกครองไม่เห็นด้วย ไม่ยินยอม ก็จะไม่ฝืนที่จะฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน ฉะนั้นสถานศึกษาทุกสถานศึกษาต้องมีการประชุม มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง และขณะเดียวกันต้องมีการลงลายชื่อของผู้ปกครอง ให้การยินยอมที่จะให้ลูก หรือบุตรหลานได้รับวัคซีนตามที่หน่วยงานแต่ละสถานศึกษาต่อไป