นางธนิภากร กิตติ์ภาวัลย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางชุติมา ศูนย์จันทร์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวชณัฐดา ประจักษ์วงค์
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวอินทร์ธุอร เล็กอ่อน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางชุติภา จันทะสาย
พนักงานทำความสะอาด
นายชัยพงษ์ ภูดวงดาษ
พนักงานขับรถ
นายอนันต์ ลือชัย
พนักงานขับรถ
นายวิเชียร พิศสุวรรณ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นางสุภาพร เวียงสมุทร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายทนอง ผาเพียว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางฉวีวรรณ ก้อนแพง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวรินรดา วงศ์วรรณา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวระพีร์พัชร อ่อนสุระทุม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางปิยะนุช อำมุกคะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายศุภชาติ แสนสุข
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวทักษมณฑ์ ถิ่นปัญจา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวธิดารัตน์ ชินเทศ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายคณุตม์ แสนอาจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
นายสันติภาพ ศรีมามาศ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางอรุณรุ่ง โยธสิงห์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวรุ้งณพัชร์ อิทธิเดชธีรนันท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายสุริยา สาแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปลาทอง อัยวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาววราภรณ์ วงศ์ตาขี่
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกรีระภัส พลศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวยุภาพร แสงสว่าง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเมธาวรรณ วงศ์เทวราช
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางเพชรดาว นิลสว่าง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายอภิชาติ คำหุ่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางรินทิพย์ วารี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสุรางคนา ลาแสดง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางอรุดา จันทร์โสม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจุฑามาศ อิศระภิญโญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
นางสาววิมาลย์ ลีทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวผสุดี แสงดารา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวภูษณิศา โพธิราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นายเวนิช แง่มสุราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นายสายันต์ เมืองทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

 

นางไพรจิตร ศรีมุกดา
เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน
นายนักรบ หอมไกรลาศ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นายจตุพร ฮังกาสี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสุภาพร จันฤๅไชย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวมะณีรัตน์ ม่อมพะเนาว์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวทัศนาวลัย บุญวิรัตน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางณิชากร หาญคำมูล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
นางกานต์ชุดา สมสะอาด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวสุพิชญาภัค บุญเกิด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุภาพร ดีเลิศ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวกัลยารัตน์ แก้วเก็บคำ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ