ประกาศ กศจ.สกลนคร

 

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสกลนคร โดยประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสกลนคร เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งผู้บริหารการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร สำนักงานการศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนคร อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร และผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สกลนคร ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วย นายวสันต์ สารนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่เพื่อดูสภาพจริงประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการก่อสร้างพถนนคอนกรีตฯภายในโรงเรียนและการต่อเติมรั้วรอบโรงเรียนบ้านกวนบุ่น พร้อมนี้ทางโรงเรียนได้รดน้ำขอพรท่านผู้ตรวจราชการและท่านรองนายกอบจ.สกลนคร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ โรงเรียนบ้านกวนบุ่น อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร